Genel Aydınlatma Metni

Genel Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİDİR.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Delta Vana Kontrol Sistemleri ve Mühendislik San. Tic. A.Ş (“Delta Vana”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği:

Kişisel veriler, Delta Vana olarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, (şirketin ne şekilde kişisel veri işlediği) ve saklanması, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinin sağlanması, Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Delta Vana tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), devam eden iş ilişkisi içerisinde ve ileride ihtiyaç duyulması halinde kolay iletişim sağlanması ve isteklerin daha iyi anlaşılarak kişiselleştirilmiş bir hizmet düzeni sağlanması, genel kayıt tutma işleminin yönetilmesi, Şirkete ait lokasyonlarda güvenliğin sağlanması, istatistiki raporlamaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Delta Vana tarafından işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel veriler, kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarla gerektiği ölçüde Delta Vana tarafından paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, Delta Vana tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Delta Vana tarafından sunulan hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunabilmesi ve bu kapsamda Delta Vana’nın hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple edinilen kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama yöntemleri ile toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] Şirket’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Delta Vana’nın “info@deltavana.com” mail adresine veya ıslak imzalı bir nüshasını “Tepeören Mah. Özvatan Cad. No:9 Araylar Sanayi Sitesi A Blok D:10-11 Tuzla / İstanbul” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Delta Vana tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Delta Vana için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. [2]

Veri Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik, Delta Vana, veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermektedir ve aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.

+ Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, + Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi, + Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.

Kişisel Veriler Delta Vana tarafından verilerin güvenle saklanması ve korunması için bilişim desteği ile gerekli önlemler alınmaktadır.

Delta Vana çalışanları ve/veya görevleri dolayısıyla kişisel bilgileri öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan hükümlere aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve amacı dışında kullanamazlar.

Delta Vana işlenen kişisel verilerin işbu metinde belirtilmeyen ve/veya kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bahse konu durumun en kısa sürede ilgilisine bildirir.

Kişisel Verilerin İşleneceği Süreler

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca veri işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Gizlilik Politikası

Delta Vana olarak kişisel verilerinizin korunmasına, özel hayatın gizliliğine ve güvenliğinize saygı duyuyor ve önem veriyoruz

Gizli Bilgi aşağıdakileri ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere benzer bilgiyi içerir:

Üç boyutlu model, teknik resim, malzeme ve proses (süreç) bilgisi, know-how (teknik bilgi), icat, geliştirilmiş veya lisansı alınmış tüm yazılımlar ve yazılım geliştirmenin çeşitli kademeleri ve bunların çıktıları, programın tüm unsurları, tüm multimedya unsurları, programın her türlü insan veya makina tarafından okunabilen formu, programın veya bilginin saklandığı, yazıldığı, tanımlandığı, her türlü diyagram, akış tabloları, tasarımlar, çizimler, özellikler, modellemeler, veriler, hata raporları, süreç, doküman format ve içerikleri; ve prototip ile diğer tüm teknik ve endüstriyel nitelik taşıyan bilgi, teknoloji geliştirme, deneysel çalışma, gelişme, Ar-Ge çalışması, yönerge, yönetmelik, ticaret ve lisanslama ile ilişkili her türlü bilgi ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar,ürün geliştirme planları, rekabet analizleri, iş ve finansal planlar veya tahminler, halka açık olmayan finansal bilgi, projeler, açıklanmamış ihale teklifleri, yeni ürün planları, sözleşmeler, müşteri bilgisi, müşteri ve çalışan listeleri, ticari sırlar, maliyet, fiyat ve sözleşme bilgisi, işletme, ticari ve pazarlama bilgisi ve satış planları, mali planlar, stratejiler ve tahminler gibi bilgi veya ticari faaliyetle ilgili bilgi ve belgeler, bilgisayarda okunabilir veya yorumlanabilir halde, herhangi bir formatta bulunan, veri kaydedici her türlü cihaz içerisinde muhafaza edilen veya yapılan görüşmelerde sağlanan, sözleşme müzakereleri ve/veya ifasıyla ilgili olarak birbirlerine verdiği yazılı veya sözlü diğer tüm bilgi.

Gizli Bilgi ve Gizli Bilgi’yle alakalı diğer doküman ve materyaller, Delta Vana tarafından güvenli bir yerde tutularak hırsızlığa, zarara uğramaya, kaybolmaya ve yetkisiz girişe (elektronik giriş ve bununla sınırlı kalmamak üzere diğer yetkisiz girişler) karşı korunur.

Delta Vana Şirket, kişisel verilerin kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değişiklik ve imhadan korunmasına yardımcı olmak için makul önlemleri almaktadır.

 

Saygılarımızla

Delta Vana

 

[1]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından Delta Vana’ya daha önce bildirilen ve Delta Vana’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Delta Vana’ya iletir.

[2]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Delta Vana tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.